เกี่ยวกับเรา

บริการหลัก (main service) : 

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการทันตกรรม กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทยให้บริการส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในเขตอำเภอแคนดง

 

วิสัยทัศน์ (vision) :

“เป็นโรงพยาบาล ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม”

 

ค่านิยม (values) :  

          ใส่ใจ เรียนรู้ คุณภาพ คุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง

 

พันธกิจ (mission) :

1.ให้บริการสุขภาพครอบคลุมด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

2.พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนภาคีเครือข่ายสุขภาพ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน

 

เข็มมุ่ง

การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างทันท่วงที และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้ Streptokinase ในผู้ป่วย STEMI

 

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

  1. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  2. การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  3. การประสานงานและการทำงานร่วมกับชุมชน

 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)

การจำแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจำนวนในแต่ละกลุ่มและระดับการศึกษา บุคลากรโรงพยาบาลแคนดง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่มีชื่อและปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแคนดง ทั้งหมด  94 คน

ระดับการบริหาร

จำนวน (คน)

ผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการ)

1

ผู้บริหารระดับกลาง (หัวหน้ากลุ่มงาน)

5

ผู้บริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)

11

รวม

17

 

บุคลากรโรงพยาบาลแคนดง จำแนกตามวิชาชีพ

 

 

สาขา

 

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว,

พนักงานราชการ

 

 

รวม

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

ระดับปริญญา

ต่ำกว่าปริญญา

1.แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

4

-

-

-

4

2.ทันตแพทย์

2

-

-

-

2

3.เภสัชกร

3

-

-

-

3

4.พยาบาลวิชาชีพ

23

-

4

-

27

5.นักเทคนิคการแพทย์

-

-

2

-

2

6.นักวิชาการสาธารณสุข

-

-

3

-

3

7.นักกายภาพบำบัด

-

-

1

-

1

8.จพ. ทันตสาธารณสุข

-

2

-

-

2

9.จพ. เภสัชกรรม

-

2

-

-

2

10.จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

-

1

-

-

1

11.จพ.สาธารณสุข

-

1

-

-

1

12. วิชาชีพอื่นๆ

 

 

 

 

54

รวม

 

 

 

 

102

 

ผู้ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแล :

1.เจ้าหน้าที่ห้องรังสี 2 คน ที่ไม่ได้จบทางด้านรังสีโดยตรง แต่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์การทำงาน และทำงานภายใต้การดูแลของกลุ่มงานเทคนิคบริการ

2.นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นละ 5 คน

 

 

 

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ

โรงพยาบาลแคนดง ระยะห่างจาก ตัวอำเภอแคนดง 3 กิโลเมตร และแยกจากถนนทางสายหลัก เข้าไป 900 เมตร รอบๆโรงพยาบาล เป็น ทุ่งนา สวนยางพารา และสวนอ้อย ไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน  ต้องใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมาโรงพยาบาล

อาคารสถานที่ที่สำคัญ:

โรงพยาบาลแคนดง มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา แบ่งพื้นที่ดังนี้

ประเภทอาคาร

ประกอบด้วย

งานตรวจรักษาพยาบาล

อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน อาคารโรคเรื้อรัง งานชันสูตร และกายภาพบำบัด ทุกอาคารเชื่อมต่อกันได้มาตรฐาน

สนับสนุน

อาคารซักฟอกและจ่ายกลาง อาคารพัสดุ โรงรถ โรงไฟฟ้า โรงพักขยะ ระบบประปา

บ้านพัก

บ้านพัก 3 หลัง, แฟลต 3 ชั้น 2 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก

สวนสุขภาพ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามเปตอง

 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สำคัญ:

โรงพยาบาลแคนดง มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สำคัญ โดยแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

ลำดับ

รายการ

จำนวน (เครื่อง)

1

เครื่องกระตุกหัวใจ

3

2

เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า

2

3

เครื่อง Ultrasound

1

4

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน

4

5

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจทารกในครรภ์

2

6

เครื่องควบคุมการหยดสารน้ำ

4

7

เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์

1

8

เครื่องจี้ไฟฟ้า

2

9

เครื่อง  patient  monitor

3

10

เครื่องทำคลอดสุญญากาศ

1

11

เครื่องดึงหลัง

1

12

ตู้ปฏิบัติการปลอดเชื้อ

1

 

เทคโนโลยีที่สำคัญ

 

1

ระบบปฏิบัติการ Hos.xp

1 ชุด

2

ระบบ LIS

1 ชุด

3

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

1 ชุด

4

ระบบกล้องวงจรปิด

1 ชุด 16 ตัว

 

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง : แบ่งได้ดังนี้

 

กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

1. องค์กร

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ , พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ , พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ,พ.ร.บ.ควบคุมอาคารของรัฐ ,พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ,พรบ.สถานพยาบาล พศ. 2541 , พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535

2.ผู้ให้บริการ

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน , พ.ร.บ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ,พ.ร.บ. วิชาชีพ ,กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ

3.ผู้รับบริการ

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย , พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , พ.ร.บ คุ้มครองผู้บริโภค ,พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และประชากร

อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสตึกต่อมาได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาเป็นกิ่งอำเภอแคนดง

ลักษณะสำคัญทางภูมิศาสตร์

ทิศเหนือ          ติดกับ   อำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

ทิศตะวันออก     ติดกับ   อำเภอชุมพลบุรี (จังหวัดสุรินทร์)และอำเภอสตึก

ทิศใต้             ติดกับ   อำเภอสตึก อำเภอบ้านด่านและอำเภอคูเมือง

ทิศตะวันตก      ติดกับ   อำเภอคูเมือง

อำเภอแคนดงห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 54 กิโลเมตร  สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูง การคมนาคมภายในพื้นที่อำเภอไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างหมู่บ้านและตัวอำเภอหรือโรงพยาบาลต้องใช้รถส่วนตัวทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง และการเดินทางส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ในพื้นที่ถนนสายรองมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชนยังขาดความตระหนักเรื่องการสวมหมวกนิรภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนนจึงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะมาก

การปกครอง 

อำเภอแคนดงมีจำนวนประชากรทั้งหมด 31,615 คน เขตปกครองมี เทศบาล 1 แห่ง องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง จำนวน 54 หมู่บ้าน

การศึกษา

ด้านการศึกษาอำเภอแคนดง มีโรงเรียนของรัฐระดับประถมศึกษา 17 แห่ง    ระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง เป็นโรงเรียนผสมทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 3 แห่ง

ด้านสาธารณสุข   

มีโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 4 แห่ง โรงพยาบาลแคนดงอยู่ห่างจากตัวอำเภอแคนดงประมาณ 3 กิโลเมตร แยกจากทางสายหลัก เข้ามา 900 เมตร โรงพยาบาลอยู่ห่างไกลจากชุมชน ไม่มีรถโดยสารประจำทางทำให้ผู้ป่วยไม่สะดวกในการมารับบริการที่โรงพยาบาล

 

 

สถานะสุขภาพประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและวัยแรงงาน สถานะทางสุขภาพจึงมีลักษณะของโรคผู้สูงอายุได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และเนื่องจากการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพาราและไร่อ้อยทำให้มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคไข้เลือดออกที่มากับสวนยางที่เป็นป่าทึบและอับชื้น และบางครั้งเมื่อกรีดยางแล้วกระเปาะรองน้ำยางไม่ได้คว่ำทำให้มีน้ำขังเป็นบ่เกิดของโรคไข้เลือดออก

สภาพแวดล้อมและทรัพยากร

          สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของอำเภอแคนดงเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ราบสูงช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น ความชุ่มชื่นในอากาศค่อนข้างมาก ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมและทำไร่ ได้แก่ สวนยางพารา สวนอ้อย พื้นที่จึงเป็นลักษณะป่าค่อนข้างมากอากาศชื้น เป็นแหล่งกำเนิดของยุงลาย อำเภอแคนดงจึงมีอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกค่อนข้างสูง

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยโรงพยาบาลแคนดง (ต่อไปเรียกว่า “โรงพยาบาลแคนดง”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าโรงพยาบาลแคนดงใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล