ฝ่ายสารสนเทศ

PRKMIM001-คู่มือการดำเนินงานสารสนเทศ

PRKMIM002-การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ

PRKMIM003-การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

PRKMIM004-การจัดการระบบเครือข่าย

PRKMIM005-การจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่

PRKMIM006-การใช้งานห้องเครื่อง-Server

PRKMIM007-การจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์

PRKMIM008-การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์

PRKMIM009-การสำรองข้อมูล

PRKMIM010-การจัดเก็บข้อมูลตาม-พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-ปี-2550

PRKMIM011-การลงทะเบียนและควบคุมการเข้าถึงระบบ

PRKMIM012-การพัฒนาระบบงาน

PRKMIM013-การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

PRKMIM014-การป้องกันไวรัส

PRKMIM015-การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา

PRKMIM016-การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

PRKMIM017-การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

PRKMIM018-การตั้งรหัสผ่าน-กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน

PRKMIM019-การปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ

PRKMIM020-การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายอุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง

PRKMIM021-การปฏิบัติกรณีเครื่อง-ServerDatabase-มีปัญหา

PRKMIM022-การปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย

PRKMIM023-การรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย

PRKMIM024-การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

PRKMIM025-การรักษาความปลอดภัย-ป้องกันการสูญหาย

PRKMIM026-การ Backup ข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ และแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ซึ่งควบคุมและจัดการโดยโรงพยาบาลแคนดง (ต่อไปเรียกว่า “โรงพยาบาลแคนดง”) โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าโรงพยาบาลแคนดงใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล